Bibliography
Sources (selected)
Kamerton

A journal of the Zygmunt Mycielski Society in Wiśniowa, issued regularly since 1992. It contains a number of source materials concerning Zygmunt Mycielski and the Mycielski family. 
Editor-in-chief: Andrzej Szypuła

Listy Zygmunta Mycielskiego do Ludwika Erhardta i redakcji „Ruchu Muzycznego” 1957–1986
[Letters of Zygmunt Mycielski to Ludwik Erhardt and the Editors of Ruch Muzyczny 19571986] 

edited by Ludwik Erhardt, Warsaw 2014.

Zygmunt Mycielski – Andrzej Panufnik. Korespondencja
[Zygmunt Mycielski - Andrzej Panufnik. Correspondence] 

edition, foreword and comments by Beata Boleslawska-Lewandowska, 3 volumes, Warsaw 2016, 2018, 2021.

Zygmunt Mycielski, Ucieczki z pięciolinii [Escapes from the Stave]

Warsaw 1957.

Zygmunt Mycielski, Notatki o muzyce i muzykach [Notes on Music and Musicians]

Kraków 1961; for a new edition, see Zygmunt Mycielski, Question Marks.

Zygmunt Mycielski, Postludia [Postludes]

Kraków 1977.

Zygmunt Mycielski, Niby-dziennik [Quasi-Diary]

edited by Zofia Mycielska-Golik, Warsaw 1998.

Zygmunt Mycielski, Szkice i wspomnienia [Sketches and Memoirs]

edited by Paweł Kądziela, Warsaw 1999.

Zygmunt Mycielski, Dziennik 1950-1959 [Diary 1950-1959]

edited by Zofia Mycielska-Golik, Warsaw 1999.

Zygmunt Mycielski, Dziennik 1960–1969 [Diary 1960–1969]

edited by Zofia Mycielska-Golik, Warsaw 2001.

Zygmunt Mycielski, Niby-dziennik ostatni 1980–1987 [Last Quasi-Diary 1980-1987]

edited by Barbara and Jan Stęszewski, Warsaw 2012.

Zygmunt Mycielski, Znaki zapytania [Question Marks]

original uncensored version of Notes on Music and Musicians, compilation and preface by Beata Boleslawska-Lewandowska, edited by Beata Boleslawska-Lewandowska, Marek Zagańczyk, Kraków 2022.

Literature (selected)
Beata Bolesławska-Lewandowska, Mycielski. Między muzyką a polityką [Mycielski. Between music and politics]

Kraków 2023 (forthcoming).

Beata Bolesławska-Lewandowska, The Poetry of Zbigniew Herbert as an inspiration for Zygmunt Mycielski’s compositions

Muzyka 2022 No. 4, pp. 65–82.

Beata Bolesławska-Lewandowska, Nadia Boulanger and Her Role in Polish Music – in the Light of Zygmunt Mycielski’s Writings

Polski Rocznik Muzykologiczny Vol. XX, 2022.

Beata Bolesławska, Reflecting War Traumas: Roman Palester’s "Requiem" and Zygmunt Mycielski’s "Rescue Songs"

in: Transylvanian Tributes to Ligeti. Thanatos in Contemporary Music, from the Tragic to the Grotesque, edited by Bianca Țiplea Temeș, Hermann Danuser, Cluj-Napoka 2022, pp. 65–82.

 

Beata Bolesławska-Lewandowska, Between the Poet and the Composer: On "Nowy lirnik mazowiecki" [New Mazovian lyricist] by Paweł Hertz and Zygmunt Mycielski

in: Musical Analysis. Historia Theoria Praxis, Vol. 6, edited by Anna Granat-Janki, Wrocław 2021, pp. 125–156.

Beata Bolesławska-Lewandowska, Kulisy działalności Zygmunta Mycielskiego w Związku Kompozytorów Polskich w latach 1947–1950 w świetle zachowanej korespondencji [Mycielski's activities in the ZKP in the light of his correspondence]

in: Granice muzyki – granice wolności. Wokół konferencji kompozytorów i krytyków muzycznych w Łagowie Lubuskim w 1949 r., edited by Krzysztof Brzechczyn, Rafał Ciesielski, Poznań-Warsaw 2021, pp. 73–80.

Beata Bolesławska-Lewandowska, Zygmunt Mycielski i „Res Facta” Michała Bristigera: międzyredaktorskie dialogi i solilokwia [Zygmunt Mycielski and Michał Bristiger’s „Res Facta”: Intereditorial Dialogues and Soliloquies]

Res Facta Nova 2020 No 21 (30), pp. 11–17.

Beata Bolesławska-Lewandowska, Paryskie lata Zygmunta Mycielskiego w świetle jego zapisków i korespondencji [Zygmunt Mycielski's Parisian years in the light of his notes and correspondence]

in: Między Warszawą a Paryżem (1918–1939), edited by Beata Bolesławska-Lewandowska, Jolanta Guzy-Pasiak, Warsaw 2019, pp. 85–100.

Beata Bolesławska-Lewandowska, Mycielski. Szlachectwo zobowiązuje, rozmowy o kompozytorze [Mycielski. Nobility obliges, conversations about the composer]

foreword by Marek Zagańczyk, Kraków 2018.

Beata Bolesławska-Lewandowska, Zygmunt Mycielski na łamach paryskiej „Kultury” [Zygmunt Mycielski in Paris Kultura]]

Polski Rocznik Muzykologiczny, Vol. XV, 2017, pp. 78–98. 

Beata Bolesławska-Lewandowska, Zygmunt Mycielski i Andrzej Panufnik – o muzycznej przyjaźni ponad żelazną kurtyną [Zygmunt Mycielski and Andrzej Panufnik - on a musical friendship beyond the Iron Curtain]

Muzyka 2016 No. 4, pp. 43–60.

Człowiek, myśl, muzyka. Wokół postaci i twórczości Zygmunta Mycielskiego [Man, Thought, Music. Around Zygmunt Mycielski]

edited by Beata Bolesławska-Lewandowska, Barbara Mielcarek-Krzyżanowska, Grzegorz Oliwa, Rzeszów 2019.

Barbara Gutkowska, Odczytywanie śladów. W kręgu dwudziestowiecznego autobiografizmu [Reading Traces. In the circle of twentieth-century autobiographism]

Katowice 2005. 

Barbara Gutkowska, Wyzwania i wyznania. Od Andrzeja Trzebińskiego do Sławomira Mrożka [Challenges and Confessions. From Andrzej Trzebinski to Sławomir Mrożek]

Katowice 2013. 

Paweł Hertz, O muzyce [On Music]

selection and afterword by Beata Bolesławska-Lewandowska, edited by Marek Zagańczyk, Warsaw 2022.

Katalog rękopisów Biblioteki Narodowej, t. 24: Archiwum Zygmunta Mycielskiego. Sygnatury 13997–14416 [Catalogue of manuscripts of the National Library, vol. 24: Zygmunt Mycielski Archive. Ref. 13997–14416]

edited by Michał Klubiński, Warsaw 2017.

Katalog rękopisów Biblioteki Narodowej, t. 24, część 2: Archiwum Zygmunta Mycielskiego [Catalogue of manuscripts of the National Library, vol. 24, part 2: Zygmunt Mycielski Archive]

edited by Michał Klubiński, Warsaw 2022.

Michał Klubiński, Zygmunt Mycielski – Michał Bristiger. Dialogi z Andrzejem Panufnikiem i socrealizmem w tle [Zygmunt Mycielski – Michal Bristiger. Dialogues with Andrzej Panufnik and Socialist Realism in the Background]

Res Facta Nova 2021 No. 22 (31), pp. 9–19.

Marcin Krajewski, „Szereg”, „tablica”, „modulacja”: Zygmunta Mycielskiego wybory wysokości dźwięków ["Series", "array", "modulation": Zygmunt Mycielski's pitch choices]

in: Twórczość Zygmunta Mycielskiego jako dziedzictwo kultury polskiej i europejskiej, edited by Grzegorz Oliwa, Rzeszów 2008, pp. 50–64.

Iwona Lindstedt, Dodekafonia i serializm w twórczości kompozytorów polskich XX wieku [Dodecaphony and Serialism in the works of Polish Composers]

Lublin 2001.

Barbara Mielcarek-Krzyżanowska, Between Intellect and Emotion – Symphony No. 2 by Zygmunt Mycielski

Ars Pro Toto 2017 No. 1, pp. 18–21 (International Science & Art Journal of Ján Albrecht Music and Art Academy, Banská Štiavnica).

Barbara Mielcarek-Krzyżanowska, „Czym jest poezja, która nie ocala narodów ani ludzi?” Powojenny dwugłos Czesława Miłosza i Zygmunta Mycielskiego [The post-war dialogue of Czesław Miłosz and Zygmunt Mycielski]

in: Interpretacje dzieła muzycznego. Teoria i praktyka, edited by Anna Nowak, Bydgoszcz 2016, pp. 299–311.

Barbara Mielcarek-Krzyżanowska, „Kalifornijski dom pracy twórczej” – Zygmunt Mycielski w Stanach Zjednoczonych ["Californian home of creative work" - Zygmunt Mycielski in the United States]

in: „American dream”. Polscy twórcy za oceanem, edited by Beata Bolesławska-Lewandowska, Jolanta Guzy-Pasiak, Warszawa 2020, pp. 153–174.

Barbara Mielcarek-Krzyżanowska, Lamento di Tristano Zygmunta Mycielskiego. W poszukiwaniu znaczeń [Zygmunt Mycielski's Lamento di Tristano. In search of meanings]

in: Interpretacje dzieła muzycznego. W kręgu semantyki; edited by Anna Nowak, Bydgoszcz 2018, pp. 189–204.

Barbara Mielcarek-Krzyżanowska, Lignum vitae – Zygmunt Mycielski czyta Księgę Rodzaju [Lignum vitae – Zygmunt Mycielski reads the Book of Genesis']

in: Dzieło muzyczne wobec tradycji kulturowych, edited by Anna Nowak, Barbara Mielcarek-Krzyżanowska, Bydgoszcz 2021, pp. 123–136.

Barbara Mielcarek-Krzyżanowska, „Miłosierdzie (Mercy) by Karol Hubert Rostworowski as a Source of Inspiration. Sketches of Charitas by Zygmunt Mycielski

Ars Pro Toto 2022 No. 1, pp. 13–19 (International Science & Art Journal of Ján Albrecht Music and Art Academy, Banská Štiavnica).

Barbara Mielcarek-Krzyżanowska, „Mistrz musi potwierdzić ucznia, uczeń potwierdza mistrza w jego roli i pozycji”. O relacjach Karola Szymanowskiego i Zygmunta Mycielskiego 

[On the relationship between Szymanowski and Mycielski] Res Facta Nova 2021 No. 22 (31), pp. 27–39.

Barbara Mielcarek-Krzyżanowska, Music and its Functions. Some remarks after Postludia by Zygmunt Mycielski

in: Vedecké, umelecké a filozoficko-estetické reflexie [Scientific, Artistic and Philosophical-Aesthetical Reflections], edited by Zuzana Martináková-Rendeková, Banská Štiavnica – Banská Bystrica 2017, s. 51–54.

Barbara Mielcarek-Krzyżanowska, Pastorałka dramatyczna Juliusza Słowackiego i jej muzyczna interpretacja we Fragmentach" Zygmunta Mycielskiego 

[Juliusz Słowacki's dramatic pastorale and its musical interpretation in Zygmunt Mycielski's FragmentsRes Facta Nova 2020 No. 21 (30), pp. 18–27.

Barbara Mielcarek-Krzyżanowska, „U Bacha ani jedna nuta nie spada z nieba”. Zygmunt Mycielski a twórczość Jana Sebastiana Bacha ["In Bach, not a single note falls from the sky". Zygmunt Mycielski and the works of Johann Sebastian Bach]

in: Dzieło muzyczne wobec przeszłości i współczesności, edited by Anna Nowak, Barbara Mielcarek-Krzyżanowska, Bydgoszcz 2020, pp. 307–324.

Barbara Mielcarek-Krzyżanowska, „Uszy mi się bardzo zmieniły”. W kontekście przemian warsztatowych Zygmunta Mycielskiego ["My ears have changed a lot". In the context of Zygmunt Mycielski's technique transformations]

in: Transgresje w muzyce, edited by Anna Nowak, Bydgoszcz 2022, pp. 213–227.

Barbara Mielcarek-Krzyżanowska, „Uwertura śląska" Zygmunta Mycielskiego. Estetyczne kontrowersje towarzyszące recepcji dzieła [Zygmunt Mycielski's Silesian Overture. Aesthetic controversies in work's reception]

in: Interpretacje dzieła muzycznego. Narodowość i wartości uniwersalne, edited by Anna Nowak, Bydgoszcz 2019, pp. 121–144.

Barbara Mielcarek-Krzyżanowska, „Uwertura śląska" Zygmunta Mycielskiego i jej krytyka podczas łagowskich „przesłuchań” (1949) [Zygmunt Mycielski's Silesian Overture and its criticism during the Łagów "auditions" (1949)]

in: Granice muzyki – granice wolności. Wokół Konferencji Kompozytorów i Krytyków Muzycznych w Łagowie Lubuskim w 1949 roku, edited by Krzysztof Brzechczyn, Rafał Ciesielski, Poznań-Warsaw 2021, pp. 81–95.

Barbara Mielcarek-Krzyżanowska, W kręgu kultury judeochrześcijańskiej: Trzy psalmy Zygmunta Mycielskiego [In the circle of Judeo-Christian culture: Three Psalms by Zygmunt Mycielski]

in: Interpretacje dzieła muzycznego. W kontekście kultury, ed. Anna Nowak, Bydgoszcz 2017, pp. 191–205.

Barbara Mielcarek-Krzyżanowska, Zeuropeizowany folkloryzm – Pięć pieśni weselnych Zygmunta Mycielskiego [Europeanised folklorism Five wedding songs by Zygmunt Mycielski]

in: Muzyka polska za granicą. Między Warszawą a Paryżem (1918–1939); edited by Beata Bolesławska-Lewandowska, Jolanta Guzy-Pasiak, Warszawa 2019, pp. 171–181.

Barbara Mielcarek-Krzyżanowska, Zygmunta Mycielskiego droga ku Liturgia sacra [Zygmunt Mycielski's road to Liturgia sacra]

in: Cum debita reverentia. Księga pamiątkowa dedykowana Profesor Danucie Jasińskiej, edited by Justyna Humięcka-Jakubowska, Hanna Winiszewska, Poznań 2019, pp. 259–266.

Zygmunt Mycielski, [Wspomnienia] [Memoirs]

Res Facta Nova 1994 No. 1(10).

Twórczość Zygmunta Mycielskiego jako dziedzictwo kultury polskiej i europejskiej [The output of Zygmunt Mycielski as a legacy of Polish and European culture]

edited by Grzegorz Oliwa, Rzeszów 2008. 

Marek Zagańczyk, O Zygmuncie Mycielskim [On Zygmunt Mycielski]

Zeszyty Literackie 2018 No. 2/142, pp. 231–235.

Search form